Privacyverklaring

Bedrijf in de Klas gevestigd aan
Kulertseweg 29
5754 BK  Deurne

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Bedrijf in de Klas
Kulertseweg 29
5754 BK  Deurne

info@bedrijfindeklas.nl
06 284 30 253

Persoonsgegevens die Bedrijf in de Klas verwerkt

Bedrijf in de Klas verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Bedrijf in de Klas verwerkt:

 • voor- en achternaam;
 • adresgegevens;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • gegevens over jouw activiteiten op onze website;
 • gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Bedrijf in de Klas verwerkt

De website en/of dienst van Bedrijf in de Klas heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Bedrijf in de Klas kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Bedrijf in de Klas raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat Bedrijf in de Klas zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@bedrijfindeklas.nl, dan verwijdert Bedrijf in de Klas deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Bedrijf in de Klas persoonsgegevens verwerkt

Bedrijf in de Klas verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • het afhandelen van jouw betaling;
  je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Bedrijf in de Klas verwerkt ook persoonsgegevens als Bedrijf in de Klas hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Bedrijf in de Klas nodig heeft voor de belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Bedrijf in de Klas neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Bedrijf in de Klas) tussen zit.

Hoe lang Bedrijf in de Klas persoonsgegevens bewaart

Bedrijf in de Klas bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

De gegevens in het boekhoud- en CRMsysteem bewaart Bedrijf in de Klas tenminste 7 jaar, onder andere om aan alle wettelijke verplichtingen te voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door Bedrijf in de Klas verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Bedrijf in de Klas andere wettelijke verplichtingen bestaan om de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Bedrijf in de Klas verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Bedrijf in de Klas een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Bedrijf in de Klas blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die Bedrijf in de Klas gebruikt

Bedrijf in de Klas gebruikt functionele en analytische cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die Bedrijf in de Klas gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kan Bedrijf in de Klas hiermee haar website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Voor een overzicht van de cookies van Bedrijf in de Klas zie https://cursus.bedrijfindeklas.nl/cookieverklaring.

Google Analytics

Ook door het statistiekenpakket van Google Analytics, worden cookies geplaatst. Bedrijf in de Klas wil graag weten hoe de bezoekers van Bedrijf in de Klas de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website van Bedrijf in de Klas bezoekt, zodat Bedrijf in de Klas het gebruik van de website kan optimaliseren. Bedrijf in de Klas wil natuurlijk niet dat je ongewenst gevolgd wordt, echter wil Bedrijf in de Klas je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor heeft Bedrijf in de Klas goede statistieken nodig. De gegevens worden versleuteld en anoniem verwerkt. Bij Google Analytics wordt de informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt. Bedrijf in de Klas kan je daarom niet persoonlijk herleiden. Bedrijf in de Klas heeft op 10 oktober 2020 een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Verder heeft Bedrijf in de Klas ‘gegevens delen’ met Google uitgezet. De Google Analytics-cookies niet worden gebruikt in combinatie met andere diensten van Google, zoals DoubleClick en AdWords.

Omdat Bedrijf in de Klas de Google Analytics cookie geheel volgens de AVG heeft ingesteld zal deze dan ook gewoon worden geladen en zullen analytische gegevens verzameld worden. Alle cookies worden daarom nog steeds gevonden door de Cookiescanner. Met deze methode wordt daarom geen opt-out geboden via de Cookie oplossing.

Mocht je dat wel willen, dan verwijst Bedrijf in de Klas je naar de Google Analytics Opt-out Browser Add-on. De add-on voorkomt dat de JavaScript-code van Google Analytics (ga.js, analytics.js en dc.js) die op websites wordt uitgevoerd, informatie over bezoekactiviteit deelt met Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Bedrijf in de Klas en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Bedrijf in de Klas een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Bedrijf in de Klas van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Hiervoor ga je naar deze pagina: https://cursus.bedrijfindeklas.nl/recht-op-correctie.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@bedrijfindeklas.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Bedrijf in de Klas jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Bedrijf in de Klas reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

Bedrijf in de Klas wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe Bedrijf in de Klas persoonsgegevens beveiligt

Bedrijf in de Klas neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@bedrijfindeklas.nl.